โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 โดยได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานและองค์ดังนี้ 1) บริษัท ซีพีอินเตอร์เทรด จำกัด(ข้าวตราฉัตร) อ.นครหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา
2) ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ การนำทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และการปลูกจิตสำนึกในเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (33 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมดูงาน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการดูงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.58 100
3. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.67 100
4. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปผลประเมินโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.55 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/11/2561  - 02/12/2561 28/11/2561  - 02/12/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ