โครงการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2562
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการดำรงตำแหน่ง สามารถติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กรในวาระการดำรงตำแหน่งได้
2 2. เพื่อวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกองค์กรสามารถร่วมกันวางแผนกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
3 3. เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานของ องค์กรนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา โดยมีการชี้แจงผ่านทางสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการวางแผนการดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปประเมินผลการทำงานตลอดวาระในการดดำรงตำแหน่งตามหลักการทำงานแบบ PDCA
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. - ร้อยละความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อโครงการในแผนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
2. - ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการในองค์กรนักศึกษาต่อผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในวาระการดำรงตำแหน่ง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการมีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานของ องค์กรนักศึกษา
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2561  - 31/05/2562 01/10/2561  - 31/03/2562
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ