โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 “สายสัมพันธ์อิง-โขง ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมของ 15 สถาบันเครือข่าย ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีสมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 10 สถาบัน และมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 สถาบัน รวมสมาชิกเครือข่าย ทั้งหมด 15 สถาบัน เข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5.มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7.มหาวิทยาลัยพะเยา
8.มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9.มหาวิทยาลัยพายัพ
10.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่
11.มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
12.มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
13.มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14.มหาวิทยาลัยจำปาสัก
15.มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต
รวม 15 สถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงออกและเผยแพร่ทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันอื่น ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมกับภูมิภาคอื่นและประเทศเพื่อนบ้าน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษา
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิภาคอื่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับภูมิภาคอื่น
3 เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
4 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างร่วมกับภูมิภาคอื่น เป็นการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างร่วมกับภูมิภาคอื่น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
2. จำนวนเครือยข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ สถาบัน 14 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/10/2561  - 19/10/2561 15/11/2561  - 18/11/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ