โครงการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จากการจัดโครงการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ 6 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ KRU PAI SWIMMING TEAM
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ 5 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ KRU-KARN Swimming club
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำสปิริต
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำเจีย เจีย สปอร์ตคลับ
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำ Giant D.R.P Team
รางวัลคะแนนรวมทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชมรมว่ายน้ำมงฟอร์ตวิทยาลัย
รางวัลคะแนนรวมทีมชนะเลิศถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ได้แก่ ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่สนใจกีฬาว่ายน้ำ เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่สนใจกีฬาว่ายน้ำ
2 เพื่อประชาสัมพันธ์สระอุบลรัตนราชกัญญาให้เป็นที่รู้จัก สระอุบลรัตนราชกัญญาเป็นที่รู้จักมากขึ้น
3 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันว่ายน้ำให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย นักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการแข่งขันว่ายน้ำ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักกีฬาไดัพัฒนาศักยภาพและทักษะการเล่นกีฬา และมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน นักกีฬา และผู้ชม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 90 100
2. จำนวนนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 400 425 100
3. จำนวนนักกีฬา นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 40 49 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/10/2561  - 30/11/2561 20/10/2561  - 21/10/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ