โครงการจ้ดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทงและรูปแบบขบวนในการเข้าร่วมประกวดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในประเพณยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยรถกระทงของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยของนายกรัฐนตรีพลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 -เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป จากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการการก่อนและหล้งร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย 3.48 ในระดับมาก
2 -เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้ได้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอีก 1 สถาบันการศึกษาที่นักท่องเที่ยวรอชมผลงานการตกแต่งรถกระทง และได้รับการยอมรับด้านการตกแต่งและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาของถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลาในการเข้าร่วมงาน
3 -เพื่อเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/กิจกรรมนักศึกษากับการเรียนการสอนของคณะต่าง ๆ จากแบบสอบถามนักศึกษากลุ่มตัวอย่างได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในออกแบบในกอบวิชาเรียนและคิดสร้างสรรค์ผลงาน การประกอบอาชีพในอนาคต และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการรักษาเวลา
4 -เพื่อให้นักศึกษารู้การทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคี และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการหารายได้ ตัวเช่น นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ได้นำความรู้ต่าง ๆ มาทำกระทงรถเล็กจำหน่ายเพื่อหารายได้เข้าชมรมฯ เพื่อนำทุนทรัพย์ไปดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมจัดทำรถกระทงและขบวนเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตัวชีวัด
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการในการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำไปใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
3. ค่าเฉลี่ยนของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบประเมินงานกระทง 62.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2561  - 31/12/2561 01/10/2561  - 23/11/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ