โครงการสร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะและแสดงออกทางวัฒนธรรม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษามีประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น สร้างเครือข่ายด้านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
พัฒนาทักษ ศักยภาพด้านเทคนิค การคิด การทำงาน วิธีการแก้ปัญหา
ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ สามารถดำเนินงานและนำไปต่อยอดการผลิตกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างดีเยี่ยม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง
2 2.เพื่อส่งเสริมทักษะและศักยภาพของนักศึกษาด้านเทคนิค การคิด การทำงาน วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานการแสดง นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค การคิด การทำงาน วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงเพื่อใช้ในการประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่อง ลูกทุ่งแม่โจ้ นี้โก้จริงๆ
3 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถดำเนินงานและนำไปต่อยอดการผลิตกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถดำเนินงานและนำไปต่อยอดการผลิตกิจกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยการนำผลงานที่คิดไปโชว์ในวันงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ สร้างผู้นำ เสริมทักษะและแสดงออก”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานได้จริง เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 130 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : กิจกรรมประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่อง “ลูกทุ่งแม่โจ้ นี้โก้จริงๆ”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนคณะ/ทีมที่ส่ง เข้าร่วมประกวด เชิงปริมาณ ทีม/คณะ 5 0.00
2. ทีมผู้เข้าร่วมประกวดสามารถนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2561  - 30/09/2561 01/09/2561  - 31/12/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ