โครงการ Inter Econ Go Green 2018
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาได้ศึกษาทดลองและสาธิตการปลูกข้าว เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิดตประจำวันได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกจิตสำนึกในเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักศึกษามีจิตสำนึกในเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (130 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 125 100
2. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.16 100
3. ระดับความรู้ที่นักศึกษาได้รับจากการเรียนและนำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.04 100
4. ระดับความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.32 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/08/2561  - 29/08/2561 29/08/2561  - 29/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ