โครงการไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
5.1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์และผู้ใหญ่
จากการดำเนินกิจกรรมไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้รู้จักแสดงความเคารพนอบน้อม ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ในวิทยาลัย
5.2 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในวิทยาลัยพลังงานทดแทน
จากการดำเนินกิจกรรมไหว้ครูวิทยาลัยทดแทนทำให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักแนะนำอาจารย์ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
5.3 3. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
จากการดำเนินกิจกรรมไหว้ครูวิทยาลัยพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อ อาจารย์ นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทีต่อ อาจารย์
2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
3 เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.นักศึกษาได้แสดงความเคารพนอบน้อมและความกตัญญูกตเวทีต่อ อาจารย์ 2.นักศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่ออาจารย์และรู้จักอาจารย์ในวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 3.นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความพึงพอใจนักศึกษามีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.41 4.6 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/07/2561  - 26/07/2561 26/07/2561  - 26/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ