IE: Just Speak Angkriz
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษากล้าแสดงออกผ่านการดำเนินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษารุ่นน้องและคณาจารย์ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันได้ มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระยะเวลา/จำนวนกิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
3. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ เฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/09/2561  - 02/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ