โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายนัฐพล คำซอน อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ นางสาวภิรัญชญา คำเสือ นายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ตัวแทนชมรมเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการภายในองค์กร กับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างเสริมแนวคิดใหม่ๆ และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินกิจกรรมที่ดีขึ้นในปีต่อไป รวมถึงการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และดำเนินกิจกรรมสันทนาการ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษากับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการบริหารจัดการภายในองค์กรกับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างเสริมแนวคิดใหม่ๆ และนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินกิจกรรมที่ดีขึ้นในปีต่อไป
2 สร้างเสริมแนวคิดใหม่ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดการทำงานและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินกิจกรรมสันทนาการและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ , คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(40 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การการดำเนินกิจกรรมนักศึกษากับผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.47 100
3. ระดับความสำเร็จของการสร้างเสริมแนวคิดใหม่และการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของนักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.42 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/08/2561  - 01/09/2561 30/08/2561  - 01/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ