โครงการ Economics Freshy 2018
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Economics Freshy 2018 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ โครงการบางเขนบ็อกแลนด์ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดยนางสาวภิรัญชญา คำเสือ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและเปิดพิธีโดย รศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มีการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำ การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแก่นักศึกษา ด้วยการแสดงความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มีการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ ด้วยการกล่าวให้โอวาทโดยตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ชมการแสดงดนตรี และแต่งกายในรูปแบบโบฮีเมียน เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำ การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแก่นักศึกษา มีการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำและการแสดงออก ด้วยการแสดงความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้วยการแต่งกายในรูปแบบโบฮีเมียน โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคีและการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่
2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ มีการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ ด้วยการกล่าวให้โอวาทโดยตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รวมไปถึงการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และชมการแสดงดนตรีร่วมกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชาและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(300 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Economics Freshy 2018
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 90 100
2. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics Freshy 2018
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.12 100
3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างนักศึกษาใหม่ต่างสาขาวิชา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics Freshy 2018
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.23 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
14/09/2561  - 14/09/2561 14/09/2561  - 14/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ