โครงการ Economics Rising Star 2018
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ Economics Rising Star 2018 ขึ้น ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ด้วยการแข่งขันประกวด Miss Economics 2018 , Mister Economics 2018 , Miss Queen Economics 2018 ซึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยนางสาวภิรัญชญา คำเสือ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวให้โอวาทและเปิดพิธี โดย รศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

มีคณะกรรมการตัดสินดังนี้
1.ผศ.ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
2.คุณพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา
3.อาจารย์เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
4.คุณณัฐภัทร กิ่งพะโยม ผู้ช่วยผู้จัดการบริการขายส่วนกลางบริษัท เอส ซี จี ซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
5.ดร.ณัฑพร มโนใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านฮอโมน มูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่
6.คุณนิษฐารักษ์ วสุวิชญะวรากร ผู้ประเมินวิชาชีพ (EXAMINER) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
7.อาจารย์นงลักษณ์ จิตรุ่งเรืองนิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา JustSpeakOut
8.อาจารย์วรุตน์ สุเนต์ตา Designer บริษัทผ้าพิมพ์ สยาม
9.คุณธนกร สารบรรณ นายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560

มีผู้เข้าร่วมประกวด Mister Economics 2018 ดังนี้
1.นายชนัตร สินจักร (เศรษฐศาสตร์)
2.นายปาณัท อุตสาหะ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
3.นายณัฐพันธ์ ราชคม (เศรษฐศาสตร์)
4.นายกรวิชญ์ จันทร์ฟู (เศรษฐศาสตร์)
5.นายพุฒิพงศ์ บุญยณกุล (เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ)
6.นายชญานนท์ หมื่นแยง (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
7.นายศุภณัฏฐ์ เสมอใจ (เศรษฐศาสตร์)

มีผู้เข้าร่วมประกวด Miss Economics 2018 ดังนี้
1.นางสาวภูริชญา สุวรรณศรี (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
2.นางสาวณัฐธิตา วิทยา (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
3.นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยอดอานนท์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
4.นางสาวธนพร สมุดหอม (เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ)
5.นางสาวอาภัสรา น้อยมูลศรี (เศรษฐศาสตร์)
6.นางสาวมาลิสา เรือนทอง (เศรษฐศาสตร์)
7.นางสาวอรอนงค์ คงยิ้ม (เศรษฐศาสตร์เกษตรฯ)

มีผู้เข้าร่วมประกวด Miss Queen Economics 2018 ดังนี้
1.นายวนัสนันท์ ตันตี (เศรษฐศาตร์สหกรณ์)

มีกิจกรรมแสดงความสามารถดังนี้
1.การแสดงความสามารถผู้นำเชียร์คณะเศรษฐศาสตร์
2.การแสดงโชว์ความสามารถพิเศษของดาวเดือนและดาวเทียม
3.การเดินโชว์ชุดนักศึกษา/ผู้เข้าประกวดตอบคำถามในชุดนักศึกษา
4.การแสดงอำลาตำแหน่งจากดาว-เดือนและดาวเทียม รุ่นก่อน ๆ
5.การประกาศผลการประกวดดังนี้
ตำแหน่ง Miss Economics 2018 ได้แก่ นางสาวทิพย์สุคนธ์ ยอดอานนท์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ตำแหน่ง Mister Economics 2018 ได้แก่ นายณัฐพันธ์ ราชคม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ตำแหน่ง Miss Queen Economics 2018 ได้แก่ นายวนัสนันท์ ทันที สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก นักศึกษาได้ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันประกวด Miss Economics 2018 , Mister Economics 2018 , Miss Queen Economics 2018 มีการแสดงความสามารถการนำเชียร์ ความสามารถพิเศษ และการตอบคำถาม
2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ด้วยการคัดเลือก Miss Economics 2018 , Mister Economics 2018 , Miss Queen Economics 2018 เพื่อเป็นตัวแทนของคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมประกวดการคัดเลือกดาวเดือนของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกและรู้จักการมีส่วนร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (300 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ Economics Rising Star 2018
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics Rising Star 2018
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.21 100
3. ระดับความสำเร็จของการฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำและความกล้าแสดงออก
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมินโครงการ Economics Rising Star 2018
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.32 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2561  - 01/08/2561 01/08/2561  - 01/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ