โครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 (61-1.3.6)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี คณะได้ดำเนินการส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี
2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน คณะได้ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
3 เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม คณะได้ดำเนินการปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม
4 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภายในคณะ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลของการจัดโครงการพัฒนาความสามารถกล้าแสดงออกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในคณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.01 100
2. นักศึกษามีความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.16 100
3. นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบที่ดี เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.19 100
4. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
5. นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมและประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.12 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/07/2561  - 12/08/2561 27/11/2561  - 27/11/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ