ร้อยพลังการศึกษา “โครงการวัยรุ่นอุ่นใจ”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อสนับสนุนให้เกิดพี่เลี้ยงอาสาสมัครซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการช่วยเหลือและร่วมพัฒนาน้องๆนักเรียนในโรงเรียนขาดโอกาส ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อสร้างให้เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและจิตสาธารณะทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ โรงเรียน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : พี่เลี้ยงแกนนำและกิจกรรมจิตอาสา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 20 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาจิตอาสาสร้างกลุ่มแกนนำจิตอาสา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/06/2561  - 10/07/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ