การจัดกระบวนการความคิดสู่ความสำเร็จ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานจัดหางาน ได้จัดโครงการ การจัดกระบวนการความคิดสู่ความสำเร็จ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคมกาญนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนีกศึกษา โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการ มีการจัดกิจกรรมการปรับฐานกระบวนการคิด กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมการค้นพบการเข้าถึง เข้าใจ หลักการทำงาน การฝึกทำกิจกรรมระดมความคิดในเหตุการณ์ตามกรณีศึกษา อีกทั้งนักศึกษาสามารถเข้าใจและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตนเองเพื่อปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด สร้างความเก่งและความกล้า นำไปสู่ความสำเร็จต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง
2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเรื่องการจัดกระบวนการความคิดสู่ความสำร็จ แนวคิด หลักการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดของตนเอง นักศึกษาได้รับทราบเรื่องการจัดกระบวนการความคิดสู่ความสำร็จ แนวคิด หลักการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิดของตนเอง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาสามารถเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ ๆ ก่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเอง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในมุมมองใหม่ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 82.2 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/06/2561  - 30/09/2561 01/09/2561  - 14/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ