โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอินทรีย์(Organic University) มหาวิทยาลัยสีเขียว(Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ(Eco University) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ในช่วงเช้าจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาษาสู่การปฏิบัติจริงในช่วงบ่าย (มัคคุเทศก์ – ผู้ฟัง - กรรมการแต่ละภาษา)
2 เพื่อเป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวทิยาลัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภมฺปัญญาท้องถิ่น ได้สร้างมัคคุเทศก์อาสา(นักศึกษา)ทำหน้าที่พาเยี่ยมชมและให้บริการข้อมูลของศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมผลิตสื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย/กิจกรรมผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการให้บริการข้อมูลศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ /กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมักคุเทศน์อาสา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ จากสื่อประชาสัมพันธ์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นมักคุเทศน์ที่สามารถให้ความรุ้ได้ในระดับดี
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่เป้นมักคุเทศน์
เชิงปริมาณ คน 80 0.00
4. ร้อยละของผู้รับบริการฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 85 0.00
5. จำนวนฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้
เชิงปริมาณ ฐาน 1 0.00
6. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ความรู้
เชิงปริมาณ สื่อ 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/06/2561  - 31/08/2561 01/06/2561  - 15/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ