โครงการ "เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อเป็นโอกาสในการพบปะ พูดคุย และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลในส่วนกลาง (กองกิจการนักศึกษา) กับนักศึกษาในทุกคณะ ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
4 4.เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนให้เป็นนักศึกษาแม่โจ้ที่ดี การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3800 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนเป็นนักศึกษาที่ดี และมีความคาดหวังจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : 2.นักศึกษาได้พบปะ พูดคุย และเกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหาร บุคลากรที่ทำหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาในส่วนกลาง (กองกิจการนักศึกษา)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. กองกิจการนักศึกษานำโดยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาได้ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจกับนักศึกษาในสังกัดคณะ
เชิงปริมาณ คณะ 13 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : 3. นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : 4. นักศึกษาเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/07/2561  - 30/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ