โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเากรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงการเคารพครูอาจารย์ และเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและชีวิตสืบไป และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีมาในอดีต จึงควรยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และสืบทอดกันต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ได้แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์
2 เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ภายในมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ภายในมหาวิทยาลัย
3 เพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาและเคารพครูอาจารย์ เป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาและเคารพครูอาจารย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 3000 0.00
2. ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติ เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2561  - 31/07/2561 26/07/2561  - 26/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ