โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ไหว้ครูครอบครูดนตรีไทย งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องซ้อมดนตรีไทยนาฎศิลป์ อาคารแผพืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์เป็นประจำขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการถ่ายทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ได้ยกย่อง อนุรักษ์ และรักษา ประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ให้ยืนยงต่อไป ได้ยกย่อง อนุรักษ์ และรักษา ประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ให้ยืนยงต่อไป
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนที่สนใจที่จะเรียนรู้ฝึกหัดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เข้าร่วมพิธีไหวค้รูตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบติกันมา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนที่สนใจที่จะเรียนรู้ฝึกหัดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เข้าร่วมพิธีไหวค้รูตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบติกันมา
3 เพื่อสร้างความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันระหว่างนักศึกษา ที่มีความสามารถหรือสนใจด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์ ได้สร้างความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันระหว่างนักศึกษา ที่มีความสามารถหรือสนใจด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์
6. รายงานผลความสำเร็จต
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2561
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
2. ระดับของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2561  - 31/07/2561 18/07/2561  - 18/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ