โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนานักศึกษา กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ วัดแม่โจ้ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้มีโอกาสได้ร่วมส่งเสริมและสืบสานพระพุทธศาสนา และร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
สำหรับการแห่เทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในทุกๆปีนั้น ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนาซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน เป็นการแสดงออกถึงการยึดมั่นสืบสานงานบุญทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนแสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในองค์กรและในชุมชน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ได้ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2561  - 31/07/2561 11/07/2561  - 11/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ