โครงการฝึกอบรมด้านสหกิจศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษาและมีบุคลิกภาพที่ดีอันเป็นลักษณะเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurs)ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศรวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อให้สถานประกอบการเกิดความพึงพอใจในการรับนักศึกษาของมหาวิทาลัยเข้าปฎิบัติสหกิจศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกิจศึกษาและออกปฎิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ : เชิงปริมาณ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาที่ไปสหกิจ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
02/07/2561  - 31/08/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ