โครงการทักษะประมงในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการทักษะประมงในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2561 ได้มีการจัดการแข่งขันทักษะความรู้พื้นฐานทางด้านการประมง การแข่งขันอื่นๆ ในวันที่ 2 และ 9 กันยายน 2561ดังนี้
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการทักษะเกษตรแม่โจ้ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร
09.00 - 12.00 น. การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้
09.00 - 12.00 น. การสาธิตทักษะการบรรจุลูกพันธุ์ปลา
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดโครงการทักษะประมง ณ อาคารเทคโนโลยีการประมง
09.00 – 16.00 น. การนำเสนองานวิชาการระดับนักศึกษา ณ ลานอาคารปฏิบัติการ
09.00 - 12.00 น. ทักษะประมงพันธุ์แท้ ณ ห้องปฏิบัติการ
ทักษะการบรรจุลูกพันธุ์ปลา ณ ลานอาคารปฏิบัติการ
ทักษะการแล่ปลา(Fillet) ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูป
ทักษะการพายเรือ ณ บ่อเก็บน้ำภายในคณะ
ทักษะการทอดแห ณ บ่อเลี้ยงปลาภายในคณะ
ทักษะการจัดตู้ปลาสวยงาม ณ สะพานเชื่อมใจ
13.00 - 16.00 น. การแข่งขันกีฬาสากล-กีฬาฮาเฮ ณ อาคารเทคโนโลยีการประมง
16.00 – 17.00 น. พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดโครงการ ณ อาคารเทคโนโลยีการประมง

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการประมงและการประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาทักษะพื้นฐานทางการประมง โดยการจัดการแข่งขันทักษะทางการประมง ได้แก่ ทักษะการบรรจุลูกพันธุ์ปลา ทักษะประมงพันธุ์แท้ ทักษะการแล่ปลา ทักษะการพายเรือ-ทอดแห ทักษะการจัดตู้ปลาสวยงาม เพื่อให้นักศึกษาของคณะเรียนรู้ ฝึกฝน ให้เกิดความเชี่ยวชาญ
2 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านทักษะประมงเข้าร่วมแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36 ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาของคณะเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะการบรรจุลูกพันธุ์ปลา ในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม 2561
3 เพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ได้มีการบันทึกข้อมูลของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.09 100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากผู้เข้าร่วม 500 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 124 100
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.17 100
4. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
5. จำนวนทักษะประมงที่ใช้ในการแข่งขัน
เชิงปริมาณ ทักษะ 10 5 50.00
6. ระดับความรู้ทักษะวิชาชีพทางการประมงของผู้เข้าร่วมที่ได้รับ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4 100
รวม      91.67
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 91.67
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2561  - 31/08/2561 02/07/2561  - 09/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ