โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (61-1.3.4)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม รับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ มีการจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย และสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ พัฒนาและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนันทนาการ และให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะได้ดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ คณะได้ดำเนินการให้ความรู้และแนวปฏิบัติด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา นโยบายการบริหารงาน การวางแผนการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา และร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะความรู้
3 เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ดำเนินการจัดให้นักศึกษาร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4 เพื่อจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5 เพื่อให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม คณะได้ดำเนินการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
6 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย คณะได้ดำเนินการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและมีกิจกรรมร่วมกัน ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย
7 เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะได้ดำเนินการให้ความรู้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
8 เพื่อจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และตอบคำถาม ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา คณะได้ดำเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และตอบคำถาม ด้านแหล่งงาน แนวทางการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
9 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คณะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และสร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะไปสร้างประสบการณ์วิชาชีพ หรือประกอบอาชีพในอนาคต และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
10 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภายในคณะ
11 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนันทนาการ คณะได้ดำเนินการพัฒนาและเสริมสร้างความกล้าแสดงออกของนักศึกษาผ่านกิจกรรมนันทนาการ
12 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความความกล้าแสดงออก เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 87.6 100
2. ระดับความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.22 100
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 1.3.4.1-61 ขออนุมัติกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 61
- 1.3.4.2-61 ขออนุมัติกิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 61
- 1.3.4.3-61 ขออนุมัติกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาฯ 61 (เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์)
- 1.3.4.4-61 ขออนุมัติกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 60
- 1.3.4.5-61 ขออนมุัติกิจกรรมTheBanyanTreeฯ 61 (วันละวง)
- 2561-1-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- 2561-2-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2561
- 2561-3-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาฯ (เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์)
- 2561-4-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
- 2561-5-รายงานผลการปฏฺบัติงานกิจกรรม The Banyan Tree Music Park (วันละวง)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
4. ระดับความรู้และทักษะของนักศึกษาในเรื่องการประกันคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 3.82 100
5. ร้อยละนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 83.2 100
6. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 1.3.4.1-61 ขออนุมัติกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 61
- 1.3.4.2-61 ขออนุมัติกิจกรรมการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 61
- 1.3.4.3-61 ขออนุมัติกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาฯ 61 (เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์)
- 1.3.4.4-61 ขออนุมัติกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 60
- 1.3.4.5-61 ขออนมุัติกิจกรรมTheBanyanTreeฯ 61 (วันละวง)
- 2561-1-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- 2561-2-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมทบทวนแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2561
- 2561-3-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาฯ (เก๊า-ผญ๋า สถาปัตย์)
- 2561-4-รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
- 2561-5-รายงานผลการปฏฺบัติงานกิจกรรม The Banyan Tree Music Park (วันละวง)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/03/2561  - 30/09/2561 21/03/2561  - 30/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ