โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จัดโครงการวันที่ 27-28 มีนาคม 2561
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายและการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ มี ผู้บริหาร และตัวแทนจากคณะ / สำนัก / นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกรียติ
- มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- สำนักหอสมุด
- วิทยาลัยบริหารศาสตร์
- สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
- กองแผนงาน
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองคลัง
2 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก โดยวิทยากร รศ.ดร.ชัยยศ สันติวงษ์
3 เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิทยากร รศ.ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ ได้แนะแนวทางการดำเนินงาน
- ให้จัดทำโครงสร้างการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ให้ชัดเจน โดยเชือมโยงกับโครงสร้างการบริหารงาน SPO + MOC ที่ผู้บริหารต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ทั้งในระดับบน และระดับคณะสำนัก ที่จะต้องถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานมายังผู้ปฏิบัติของแต่ละคณะสำนัก โดยให้กำหนดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละระดับชั้นในโครงสร้างให้ชัดเจน
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ IT 16 ปี โดยกำหนดเป้าหมายและทิศทางรองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
- แนะแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ด้วยการกำกับดูแล ผ่าน GANTT CHART + Dash Board 3 ระดับ คือภาพรวม ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับปฏิบัติการ
- การทบทวนแผน IT ให้มีการแบ่งแผนเพื่อตอบแผน SPO / MOC ให้ชัดเจน ด้วยแผนที่ปัจจุบันยังไม่ชัดเจน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 4 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
27/03/2561  - 28/03/2561 27/03/2561  - 28/03/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ