โครงการทบทวนแผนการดำเนินงานและสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อทบทวนและปรับปรุงแผนการดำเนินงานขององค์การนักศึกษา ประจำปี 2561 ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและการถอดบทเรียน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. องค์การนักศึกษาได้มีแผนการดำเนินกิจกรรม ประจำปี 2561 ที่มีประสิทธิภาพ 2. องค์การนักศึกษาได้เรียนรู้ภาวะความเป็นผู้นำและการถอดบทเรียน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อแผนการดำเนินงานองค์การนักศึกษา ประจำปี 2561
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและการถอดบทเรียน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2561  - 31/03/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ