โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รายละเอียดดังนี้ คณะฯ ได้เชิญคุณธนภัทร ปัญญาวงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่, คุณเสริมศักดิ์ ไชยทา ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ และคุณอดิศร สุวรรณ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนยกตัวอย่างกรณีศึกษาการกระทำที่เสี่ยงต่อการผิดจรรยาบรรณวิชาชีพและส่งผลให้ผิดต่อวินัย อีกทั้งบทลงโทษการกระทำผิดวินัยที่เจตนาและไม่เจตนา เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ในผู้เข้าร่วมจำนวน 31 คน เป็นสายวิชาการ จำนวน 13 คน และสายสนับสนุน 18 คน

2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร รายละเอียดดังนี้ คณะฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร หัวข้อ “การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุม FT 1301 อาคารเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และลานกีฬาคณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 203 คน โดยเป็นคณาจารย์และบุคลากร จำนวน 23 คน และนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 180 คน
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ “การดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ” ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยแผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของหน่วยงาน การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง

3. กิจกรรมธุรกิจจำลองของนักศึกษา เป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป การเก็บรักษา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในกาดแม่โจ้ 2477 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยนำเทคนิคและองค์ความรู้มาสอนให้แก่ นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ทุกชั้นปีที่สนใจนักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะในการขอดเกล็ด ควักไส้และเหงือก และแล่เนื้อปลาเป็นอย่างดี เนื่องจากผ่านวิชา พล 451 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงมาเป็นที่เรียบร้อย การแบ่งงานส่วนใหญ่ทำได้ดีทั้งส่วนของการชำแหละ การล้าง การแช่นำเกลือและน้ำแป้ง การคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรส การบรรจุลงถุงและการปิดผนึกถุงและการเก็บรักษาในตู้แช่แข็ง โดยนักศึกษาแบ่งงานตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งง่ายต่อการจัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่อย่างจำกัด การแข่งกับเวลาในการแล่เนื้อปลาถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสดของเนื้อปลาให้คงอยู่ก่อนถึงมือผู้บริโภค ความสดถือเป็นปัจจัยที่สำคัญของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของผู้บริโภค โดยมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิล 5 ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ด้วยปลาสดทั้งตัว เนื้อปลาแล่ ปลาแดดเดียว คางปลาสดและปลาเส้นปรุงรส และฝึกการจัดจำหน่ายโดยผ่านสื่อ multimedia ได้แก่ facebook, line และ instagram เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและขายได้ไวผ่านการ live สด หรือนำคลิปไปแปะไว้บนหน้าfacebook หรือ instagram เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลและ promote ผลิตภัณฑ์ผ่านการ review สินค้า ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้ช่องทางนี้ เป็นวัยรุ่นเกือบทั้งหมด ส่วนการและขายในกาดแม่โจ้ 2477 โดยเฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เป็นผู้บริโภควัยทำงานและผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพไปปรับใช้กับการทำงานและการเรียนการสอน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้เกี่ยวกับวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้ทราบกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยเจตนาและไม่เจตนา เพื่อให้ตระหนักถึงโทษที่เกิดขึ้น และมีการถาม-ตอบ ระหว่างการบรรยาย เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้สามารถทราบวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล เพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
3 เพื่อวางแนวทางในการแสวงหาเงินรายได้จากช่องทางอื่น เพื่อความมั่งคงทางการเงินของคณะ คณะได้วางแนวทางในการแสวงหาเงินรายได้จากช่องทางอื่น เพื่อความมั่งคงทางการเงินของคณะ
4 เพื่อฝึกทักษะด้านวิชาชีพทางการประมง การตลาด และการเงิน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการฝึกทักษะด้านวิชาชีพทางการประมง การตลาด และการเงิน เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษา สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต
5 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมธุรกิจจำลองเป็นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การแปรรูป การเก็บรักษา และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในกาดแม่โจ้ 2477 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิชาการทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง โดยนำเทคนิคและองค์ความรู้มาสอนให้แก่ นักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ทุกชั้นปีที่สนใจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
6 เพื่อหารายได้เข้าสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ นักศึกษาได้ทดลองตลาดในการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อปลานิลในกาดแม่โจ้ 2477 เพื่อหารายได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน : กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 40 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 77.5 96.88
2. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
3. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.42 100
4. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.46 100
5. จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม
เชิงปริมาณ ครั้ง 1 1 100
รวม      99.38
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน : กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.46 100
3. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.53 100
4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 200 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 101.5 100
รวม      100.00
ผลผลิตที่ 3 : ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้รับการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการทำงาน : กิจกรรมธุรกิจจำลองของนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของกิจกรรมเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
2. ผลิตภัณฑ์ที่ออกจำหน่าย
เชิงปริมาณ ชนิด 5 5 100
3. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.23 100
4. ระดับการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 4.16 100
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จากจำนวน 200 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 99.79
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/02/2561  - 28/09/2561 15/02/2561  - 28/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ