โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ไทย (บริเวณด้านหน้าอาคารยรรยง สิทธิชัย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปและวัฒนธรรม บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทยและกิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ กิจกรรมวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ไทย กิจกรรมขับเสภาของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย และกิจกรรมด้านการทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/02/2561  - 26/02/2561 26/02/2561  - 26/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ