โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะจบการศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต ยังไม่มีข้อมูล
3 3.เพื่อให้ความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 200 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/03/2561  - 31/03/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ