โครงการ Maejo Fisheries Professional
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ Maejo Fisheries Professional ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่บูรณาการโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1
ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ผู้นำนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ประกอบด้วยนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะกรรมการสโมสร ประธานชมรมภายใต้สังกัดสโมสร หัวหน้าสาขาทุกชั้นปี ได้เข้าพบผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี โดยมีนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณ ห้องประชุม FT 1105 เพื่อนำเสนอปัญหาในการทำงาน พร้อมรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ในแนวทางการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
และในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าพบได้เข้าพบผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี โดยมีนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม ณ ห้องประชุม FT 1301 เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ในแนวทางการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริหารได้แนะนำด้านการวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาและอื่นๆ

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษา)
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษาระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จำนวน 40 คน และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงฯ จำนวน 20 คน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำให้กับคณะกรรมการสโมสร และพัฒนาการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาให้ดียิ่งขี้น

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ/วิชาชีพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตของคณะฯ ที่จะเข้าพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานให้แก่รุ่นน้อง นักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับรุ่นน้อง และวางแผนการทำงานในอนาคต

4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงาน การแนะแนวทางการดำเนินชีวิตหลังจากสำเร็จการศึกษา การแนะนำแหล่งงาน การเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครงาน ตอลดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

5. กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพบได้เข้าพบผู้บริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม ผู้ช่วยคณบดี และนายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง ณ ห้องประชุม FT 1301 เพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร ในแนวทางการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย คณะฯ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้บริหารได้แนะนำด้านการวางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาและอื่นๆ

6. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
จัดกิจกรรมเตรียมความให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม FT1301 อาคารเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ผศ.ดร.จงกล พรมยะ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ แนะนำคณาจารย์และบุคลากร การแนะนำหลักสูตร การวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาการประมง ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ นักวิชาการศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัยในการแข่งขันทักษะ และกีฬาในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

7. กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ปรึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะได้จัดกิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวาง แผนการเรียน ข้อมูลทางวิชาการและวิจัยเพื่อประกอบการการทำปัญหาพิเศษ และข้อมูลด้านอื่นๆ ตามความต้องการของนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างบัณฑิตของคณะให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน ก่อนจบ) คณะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (ก่อนเรียน ระหว่างเรียน ก่อนจบ) ดังนี้
- กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 1
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
- กิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 2
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
- กิจกรรมนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา

2 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและฝึกความเป็นผู้นำก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมง คณะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการบริหารจัดการและฝึกความเป็นผู้นำก่อให้เกิดคุณภาพทางด้านวิชาการทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการประมง ดังนี้
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้สโมสรนักศึกษา)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนวิชาการ/วิชาชีพ
3 เพื่อส่งเสริมและประกอบระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา ได้มีการบันทึกข้อมูลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลงในระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนชิ้นงานที่นำเสนอ(ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
เชิงปริมาณ ชิ้น 20 0 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 3.66 100
3. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการเข้าร่วมโครงการ - ด้านคุณธรรม จริยธรรม - ด้านความรู้ - ด้านทักษะทางปัญญา - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ คะแนน 3.51 3.68 100
4. ร้อยละของโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 100 100
รวม      75.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 75.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/01/2561  - 28/09/2561 29/01/2561  - 28/09/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ