โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาได้แก่สภานักศึกษาองค์การนักศึกษาประธานชมรมต่างๆชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อฝึกความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษามีการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปลูกจิตสำนึกในการเสียสละในการทำงานต่างๆเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การมีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำงานเป็นผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. -ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. -ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
3. -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 226 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2561  - 19/02/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ