โครงการแข่งขันกีฬาพายเรือคายัคคาวบอยเกมส์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่บนพื้นฐานของการนับถือความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย ยังไม่มีข้อมูล
2 2.เพื่อให้นักศึกษามีภาวะการณ์เป็นผู้นำช่วยเหลือผู้อื่นและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาสม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเกิดความสามัคคีและได้มองเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. -ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. -ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
3. -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 40 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/01/2561  - 31/01/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ