โครงการ Liberal arts Camp ครั้งที่ 8
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ Liberal Arts Camp ครั้งที่ 8
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 18.00 น.
ณ ห้อง201 อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพื้นที่โดยรอบอาคารประเสริฐ ณ นคร
โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน
• ทักษะด้านวิชาการ และ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้/กิจกรรมกลุ่มเพื่อปรับทัศนคติในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษไม่น่ากลัวอย่างที่คิด" โดยอาจารย์วนิดา เลิศวรปรีชา
• ทักษะทางปัญญา ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผ่านกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และวอล์คแรลลี่ เกมนันทนาการต่างๆตามฐานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการวางแผนการทำงาน การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน
2. กิจกรรมผู้บริหารพบนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหารและนักศึกษา / กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพบนักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ อีกทั้ง ยังเป็นการชี้แจงงานและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา

โดยจากผลการดำเนินงานพบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ดังนี้
ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การบริหารเวลาในการทำกิจกรรมแต่ฐาน ควรที่จะบอกการหมดเวลาอย่างชัดเจน
2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสัมพันธ์มากกว่านี้ หรือ มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้ากลุ่มรวมกัน
3. ความหลากหลายของกิจกรรมน้อย แต่ใช้เวลานานในการดำเนินกิจกรรมนาน
4. สถานที่ในการจัดฐานบางฐานค่อนข้างร้อน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ผ่านการจัดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ เกมนันทนาการต่างๆตามฐานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการวางแผนการทำงาน การแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในคณะตลอดจนเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะต่าง ๆ มีเป้าหมายการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม 3 ระดับ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมกิจกรรม และ Staff เป็นผู้ประเมิน จำนวน 5 คน รายละเอียดระดับพฤติกรรมและตัวชี้วัดความสำเร็จผ่านทั้ง 3 ระดับ มีดังนี้
ระดับ 1 ผู้เรียนมีความรู้ในการปฏิบัติ (การรับรู้ เลียนแบบ ทำตาม)
1. ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเลือกหาแบบที่สนใจได้
2. ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในสิ่งที่เลือกจากตัวแบบที่ถูกต้องได้
3. ผู้เรียนสามารถบอกผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้
ระดับ 2 ผู้เรียนมีความสามารถในการปฏิบัติ (การทำเอง/ปรับให้เหมาะสม)
1. ผู้เรียนสามารถทำตามแบบที่ตนเลือกได้
2. ผู้เรียนสาธิตการปฏิบัติในกิจกรรมที่ตนเลือก หรือตามคำแนะนำ
3. ผู้เรียนสามารถปรับวิธีการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับตนเอง
ระดับ 3 ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติ (การหาความถูกต้อง)
1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องชี้แนะ
2. ผู้เรียนสามารถสร้าง ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับ แก้ไข ออกแบบ ทำใหม่ในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนสามารถคิดริเริ่ม กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติเป็นของตนเองได้


ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. การบริหารเวลาในการทำกิจกรรมแต่ฐาน ควรที่จะบอกการหมดเวลาอย่างชัดเจน
2. ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่มสัมพันธ์มากกว่านี้ หรือ มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้ากลุ่มรวมกัน
3. ความหลากหลายของกิจกรรมน้อย แต่ใช้เวลานานในการดำเนินกิจกรรมนาน
4. สถานที่ในการจัดฐานบางฐานค่อนข้างร้อน
2 เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่างผู้บริหาร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา จากการจัดโครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะกับคณะในการดำเนินการด้านต่างๆ สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
- ควรมีโครงการที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีและสาขาแบบนี้ให้ต่อเนื่อง
- อยากให้คณะจัดโครงการให้ความรู้ และนันทนาการรูปแบบนี้อีก
- ควรจัดโครงการที่มีวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาได้เข้าใจง่ายและสนุกสนานอีก
- คณะควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการต่างๆ ให้นักศึกษาได้รับทราบมากยิ่งขึ้น
- การลงเวลาชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษายังไม่ได้ดำเนินการหลายโครงการ เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และคณะได้รับข้อมูล ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายงานผลการจัดกิจกรรม Lib8
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80.26 100
2. ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อผู้เข้าร่วม Lib Arts Camp 8
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
3. ข้อมูลสรุปผล ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ข้อเสนอแนะจาก นศ. Lib 8
เชิงคุณภาพ ชุด 1 1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/01/2561  - 31/01/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ