โครงการ Communication camp ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการเรียนรู้การใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ในมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคต
โครงการ Communication Camp ครั้ง 9 จึงเป็นกิจกรรมที่ทางสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการ คณะศิลปศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นนักศึกษาสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต การเข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่านฐานการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เกม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์บูรณาการระหว่างชั้นปีที่1-4 การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีการจัดโครงการระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 (ระยะเวลา 2 วัน) ณ ค่ายลูกเสือชุ่มจิตต์ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคตในลักษณะการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ และเกม ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี
2 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการจัดกิจกรรมในลักษณะการเข้าฐานกิจกรรมต่างๆ นับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านทางกาย สติปัญญา จิตใจ และมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งนักศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความพร้อมสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนในอนาคต มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านทางกาย สติปัญญา จิตใจ และมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อนศ.ร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 85 100
2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการประกอบอาชีพ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/01/2561  - 28/02/2561 16/01/2561  - 28/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ