โครงการเวทีสภา พัฒนาจิตสำนึก รู้รักษาสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเวทีสภา พัฒนาจิตสำนึกรู้รักษาสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิตได้ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ภายใต้เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษา เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับ ตลอดจนการตอบข้อซักถามของนักศึกษาด้านสิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษาผ่านเวทีเสวนาดังกล่าว
ภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.กิจกรรมที่สะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) ผ่านกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวของ "LET IT GO ECO" การประกวดโปสเตอร์ในหัวข้อ "แม่โจ้ GO ECO" โดยได้นำผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายในงานด้วย
2.กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "แม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต"โดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผศ.ดร. ทองเลียน บัวจูม)ที่ให้เกียรติมาบรรยายสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษา ทำให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ "แม่โจ้ชุมชนสีเขียว รวมใจลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด" ใ้ห้นักศึกษารู้เท่าทันโทษจากสิ่งอบายมุขเหล่านี้ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้ปลอดเหล้า บุหรี่ สิ่งเสพติด สถานบันเทิง และแหล่งอบายมุข
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายปัญหาด้านสวัสดิการของนักศึกษา โดยเป็นผลงานจากนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ "ปัญหาผ่านเลนต์"เพื่อสะท้อนให้ผู้บริหารและนักศึกษาทั่วไปได้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกับ ตลอดจนตอบข้อซักถามด้านสวัสดิการนักศึกษาผ่านเวทีเสวนา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้นักศึกษาทราบและตระหนักถึงสิทธิ์และสวัสดิการของตนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) เพื่อเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) เพื่อเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
2 2. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
3 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ นักศึกษาสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องการพัฒนามหาวิทนาลัย บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตสู่สาธารณชนได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาทราบต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. - ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- แบบสอบถาม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 94.5 100
2. - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความตระหนักถึงปัญหาด้านสวัสดิการที่กระทบกับนักศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4 100
3. - ระดับความรู้ความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย GO ECO (Organic Green E-co) เพื่อเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.28 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/12/2560  - 12/02/2561 25/01/2561  - 26/01/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ