โครงการเชิญ Visiting Professor บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สา่ขาวิชาฯ ได้จัด “โครงการเชิญ Visiting Professor บรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560” ขึ้น ซึ่งได้เชิญวิทยากรชาวต่างประเทศ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ " New Global Business and Marketing Concept: An Experience Sharing from Start up to Success of VitalWellspring" โดย Mr.Michael Fu, Chief Operating Officer. จาก VitalWellspring Education Pte. Ltd. ให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ (EC 304) ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 -15.00 น.
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการ
2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาแก่นักศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ทักษะภาษาแก่นักศึกษา และกระตู้นให้มีการพัฒนาด้วยการใช้ภาษา
3 เพื่อให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและงานวิจัยของตนเองได้ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและงานวิจัยของตนเองได้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษา และผู้ที่เข้ารับฟังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและงานวิจัยของตนเองได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (196 คน)
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปโครงการเชิญ Visiting Professor
เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 76.53 100
2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการฯ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปโครงการเชิญ Visiting Professor
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 3.75 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/02/2561  - 12/02/2561 12/02/2561  - 12/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ