งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
มื่อวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยอาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานันท์ กึ่งทศวรรษ สนามจันทร์ศิลปกร" ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปกร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานกว่า 80 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเอาการแสดงในชื่อชุด"นพพิรุณปารมี รุ่งเรื่องการเกษตรศรีแผ่นดิน เรืองสุขยลยิน ศิลป์อินทนิลแม่โจ้"ซึ่งเป็นการแสดงที่ได้ประดิษย์คิดค้นท่ารำรวมถึงเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงที่จัดทำขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นชุดการแสดงประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีการเกษตรเป็นรากฐานในการศึกษา ความรักใคร่กัน การสามัคคีกันของลูกแม่โจ้ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ ได้ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในหมู่นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์
2 เพื่อเผยแพร่อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ได้เผยแพร่อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออกในด้านที่เป็นประโยชน์ ได้ส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงออกในด้านที่เป็นประโยชน์
4 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนเครือยข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัย 70 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 20 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/02/2561  - 09/02/2561 06/02/2561  - 09/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ