โครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดยนายกสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและเปิดโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยคุณมงคล การดี ประธานชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ตัวแทนคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู ด้วยการประกอบพิธีไหว้ครู ซึ่งนักศึกษาได้กล่าวคำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม มีการส่งเสริมการทำพานแบบใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้นักศึกษาตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสโมสรนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย และมีการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู มีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู ด้วยการประกอบพิธีไหว้ครู ซึ่งนักศึกษาได้กล่าวคำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ร่วมร้องเพลงพระคุณที่สาม และการนำพานมาไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
2 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ มีการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ด้วยการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยคุณมงคล การดี ประธานชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ ตัวแทนคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา
3 เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู มีการส่งเสริมการทำพานโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้นักศึกษาตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู โดยพานไหว้ครูของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสโมสรนักศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาในการสำนึกและรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.24 100
3. ระดับความสำเร็จของการนำองค์ความรู้ในสาขาวิชามาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบพานไหว้ครู เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.32 100
4. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีไหว้ครู เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.43 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/07/2561  - 26/07/2561 26/07/2561  - 26/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ