โครงการถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. และในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยนายนัฐพล คำซอน หน่วยกิจกรรมนักศึกษา งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและบรรยายพิเศษ หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การนำหลักการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษากับกิจกรรมนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 การนำหลักการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยกิจกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นในรูปแบบกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ตลอดจนแนวทางการใช้กระบวนการ PDCA ในชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชีวิตประจำวัน ให้เป็นไปตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำหลักการ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.26 100
2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.28 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(400 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/07/2561  - 01/08/2561 25/07/2561  - 01/08/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ