โครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ค่ายชุ่มจิตต์ ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ ในกิจกรรมฐานเรียนรู้มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม Econ SMO Go Green นักศึกษาได้ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในปีต่อไป ในกิจกรรมสรุปผลการจัดกิจกรรม ประจำปี 2560 และนักศึกษาได้นำผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 ไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในกิจกรรมปัญหา อุปสรรคกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ ในกิจกรรมฐานเรียนรู้มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และนักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม Econ SMO Go Green
2 เพื่อประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในปีต่อไป ในกิจกรรมสรุปผลการจัดกิจกรรม ประจำปี 2560
3 เพื่อนำผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 ไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาได้นำผลการประเมินของปีการศึกษา 2560 ไปปรับปรุงการดำเนินงานและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในกิจกรรมปัญหา อุปสรรคกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาในปีต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา มีศักยภาพการเป็นผู้นำ มีรายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 และมีรายงานแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.52 100
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เชิงปริมาณ ฉบับ 1 1 100
3. รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เชิงปริมาณ ฉบับ 1 1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/05/2561  - 27/05/2561 26/05/2561  - 27/05/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ