โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งนักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินกิจกรรมดังนี้ นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนและรับชมวิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ , กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่และเปิดโครงการ โดยรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ , กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , การบรรยายพิเศษ หัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดย อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล ผู้ช่วยคณบดี , การบรรยายพิเศษ หัวข้อคุณภาพการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กิจการนักศึกษากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยการรับชมวิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ , รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ และการให้คำปรึกษาทางวิชาการ , คุณภาพการศึกษากับการจัดการเรียนการสอน , กิจการนักศึกษากับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยการต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และผู้บริหาร , ตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์ มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และทราบถึงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของนักศึกษาที่ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.52 100
2. ระดับความสำเร็จของนักศึกษาที่มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.77 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(380 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/06/2561  - 13/06/2561 13/06/2561  - 13/06/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ