โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “Inter Econ Tour 2018” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “Inter Econ on Tour 2018” หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี 2561 ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 มีนาคม 2561 โดยได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานและองค์กร ดังนี้ 1) โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการทดลองส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 2) World Bank Thailand และ 3) Thai Fintech Association ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาความรู้ การนำทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการเรียน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21และมีลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานรวมทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล
2 เพื่อสร้างความรู้ความใจในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และการปลูกจิตสำนึกในเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความรู้ความเข้าใจในคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน และการปลูกจิตสำนึกในเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
3 เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนจากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมินโครงการในประเทศ2
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 4.18 100
2. จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ (44 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      50.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 50.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
10/03/2561  - 14/03/2561 10/03/2561  - 14/03/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ