โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจเป็นโครงการที่หลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการ คณาจารย์ที่ออกนิเทศสหกิจ และนักศึกษา พบว่า นอกจากทักษะทางภาษาแล้ว นักศึกษายังต้องการทักษะอื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ซึ่งทักษะดังกล่าวคือ ทักษะการจัดการข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงเป็นที่มาให้ผู้จัดโครงการได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ใช้ในการทำงาน อาทิเช่น โปรแกรม Microsoft Excel / Word และ Power Point และนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอบรมเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนสหกิจศึกษา พร้อมทั้งการปฏิบัติตนในที่ทำงาน ดังนี้

- การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Power Point วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C อาคารเรียนรวม 70 ปี
- การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C อาคารเรียนรวม 70 ปี
- การอบรมเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนสหกิจศึกษา พร้อมทั้งการปฏิบัติตนในที่ทำงาน วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องเรียน 606 คณะศิลปศาสตร์

การจัดโครงการครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 74 คน คิดเป็นร้อยละ 98.66 ของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด (75 คน) ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจในการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการในครั้งนี้คือ เวลาและสถานที่จัดกิจกรรม เนื่องจากมีการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคณะต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ต้องเลื่อนเวลาจัดโครงการเป็นช่วงเย็น คือเวลา 17.00-19.00 น.
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงาน นักศึกษาร้อยละ 98.66 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษามีโอกาสฝึกฝน เรียนรู้ และปฏิบัติจริง ผู้จัดโครงการได้รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาบางส่วน เช่น นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอยากให้เพิ่มเวลาอบรมให้มากกว่านี้ (ตามเอกสารแนบ และอ้างอิงแบบประเมินออนไลน์ เวบไซต์ http://www.erp.mju.ac.th/satisfyQuestionaireAssessResult.aspx?ID=2858&goID=77)
2 เพื่อให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงในสถานประกอบการ นักศึกษาร้อยละ 98.66 เข้าร่วมการอบรมเพื่อรับฟังคำขี้แจงเรื่องเอกสารสหกิจศึกษา ขั้นตอนการออกสหกิจศึกษา รวมทั้งข้อปฏิบัติ มารยาทต่าง ๆ ในที่ทำงาน จากอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา พร้อมทั้งมีการตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษา เช่น การยื่นเอกสารต่อสถานประกอบการและเขียนรายงาน เป็นต้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจในสถานประกอบการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสหกิจ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- สรุปแบบสอบถามสหกิจศึกษา 2561
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 71.2 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
24/07/2561  - 31/10/2561 19/07/2561  - 03/10/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ