โครงการอบรมเพื่อเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ งปม 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
จัดโครงการเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ด้วยระบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SPEEXX) จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 43 คน

http://www.erp.mju.ac.th/hrDevelopmentDetailRpt.aspx?ID=41996
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดโครงการเตรียมทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ด้วยระบบเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (SPEEXX) จำนวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 43 คน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. บุคลากรสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เชิงปริมาณ ร้อยละ 30 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2561  - 31/08/2561 19/01/2561  - 25/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ