โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รศ.ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เปิดโครงการ กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ตัวแทนสโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา , ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์สหกรณ์, เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา , การบรรยายพิเศษเรื่อง “ การแนะนำอาชีพและเทคนิคการสมัครงาน ” โดยวิทยากรจาก สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ , การบรรยายพิเศษเรื่อง “ เส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน ” โดยวิทยากรจาก บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , การบรรยายพิเศษและ Workshop เรื่อง “ เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไร ให้ได้งาน ” โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด , การบรรยายพิเศษและการแนะนำการรับสมัครงาน โดยวิทยากรจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) , การบรรยายพิเศษและการแนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ , การบรรยายพิเศษและการแนะนำการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก โดยวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจและปัจฉิมโอวาทจาก รศ.ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ , ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์, ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, ตัวแทนคณาจารย์ประจำสังกัดหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ โดยการบรรยายพิเศษจากวิทยากรหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงใหม่ , บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด , ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) , หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากคณาจารย์และได้รู้ถึงแนวทางการออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ (320 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 82.29 100
2. ระดับความสำเร็จของการให้โอวาทจากคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.67 100
3. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.52 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/02/2561  - 28/02/2561 28/02/2561  - 28/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ