โครงการเศรษฐศาสตร์แสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการเศรษฐศาสตร์แสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณอาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันร่วมกันจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาได้มีคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาผ่านการดูแล ช่วยเหลือและบริการพี่บัณฑิตในการเตรียมความพร้อมในการรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 84 คน บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ จำนวน 111 คน บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จำนวน 71 คน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มีการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ผ่านการจัดซุ้มแสดงความยินดีร่วมกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ , เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาปัจจุบันได้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการช่วยเหลือ ดูแลและบริการพี่บัณฑิตเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้ารับพระราชปริญญาบัตร มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาในการจัดทำซุ้มแสดงความยินดีร่วมกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การแสดงความยินดีและซุ้มแสดงความยินดี แก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(300 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 88.66 100
2. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.52 100
3. ระดับความสำเร็จของการแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.57 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/02/2561  - 19/02/2561 18/02/2561  - 19/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ