โครงการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตด้านการเกษตร รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะศิลปศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมด้านการเกษตรรวมถึงรูปแบบการจัดการศึกษาด้านการเกษตร ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อสามารถลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสมรรถนะความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนด้านการเกษตร ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียน
เชิงปริมาณ หลักสูตร 29 0.00
2. พัฒนาหลักสูตรด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
เชิงปริมาณ หลักสูตร 4 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. คณาจารย์ได้รับการพัฒนา
เชิงปริมาณ คน 300 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : 3. นักศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพด้านการเกษตรในระดับดี ดีมาก
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ศิษย์เก่าและนักศึกษาได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร
เชิงปริมาณ คน 8000 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2561  - 30/09/2561 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ