โครงการสโมสรพาน้องทำความดี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสโมสรพาน้องทำความดี มีการทำกิจกรรม 5 กิจกรรม ระหว่างวันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2561 จัดบริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร และบ้านเด็กกำพร้า ในชุมชน ใกล้ ม.แม่โจ้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 398 - 600 คน ดังมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรม 1 วันศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.30 – 20.00 น. ทีมงานสโมสรนักศึกษานำนักศึกษา ทำความสะอาดบริเวณหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าร่วม 43 คน มีคณะทำงานสโมสรนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 12 คน

กิจกรรม 2 วันเสาร์ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชมรมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม จำนวน 33 คน นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนจัดทำแผนอย่างมีคุณภาพ จากกิจกรรมประชุมวางแผนการจัดโครงการ แผนงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ (มิ.ย.2561 – ธ.ค.2561) สืบเนื่องจาก แผนงานฯที่ได้จากค่ายผู้นำนักศึกษา คณะผลิตฯ
หัวข้อ 1. เรียนรู้ การประยุกต์กระบวนการ PDCA ในการทำกิจกรรม 2. เรียนรู้ และทำความเข้าใจ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

กิจกรรมวันที่ 3 วันอาทิตย์ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. มีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชมรมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม
จำนวน 100 คน ช่วงเช้าอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณคณะผลิตกรรมการเกษตร และช่วงบ่ายนักศึกษาแยกกลุ่มพื้นที่พัฒนา หน้าอาคารสโมสรนักศึกษาคณะผลิตฯ ที่ทำกิจกรรมชมรม 6 ชมรม ได้แก่ อาคารชมรมพืชศาสตร์ อาคารชมรมอารักขาพืช ห้องชมรมทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ห้องชมรมสมุนไพร ห้องชมรมส่งเสริมการเกษตร ห้องชมรมพืชไร่

กิจกรรมวันที่ 4 พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา ชมรมสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร 6 ชมรม จำนวน 30 คน ทำกิจกรรมประชุมสรุปแผนการจัดโครงการ แผนงานสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร (มิ.ย.2561 – ธ.ค.2561) และเขียนแผนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และทำบุญ ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่สโมสรนักศึกษาและชมรมกัดสัดคณะผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมวันที่ 5 วันเสาร์ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 16.00 น.
เวลา 08.00-11.00 น. กิจกรรมสโมสรนักศึกษาพาน้องทำบุญ หน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตฯ
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 180 คน เวลา 13.30–15.00 น. กิจกรรมอาสาพัฒนาวัด ใกล้ ม.แม่โจ้และร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด ใกล้โรงเรียนศรีสังวาล

สิ่งที่นักศึกษาได้จากการจัดกิจกรรม คือ นักศึกษาได้เรียนรู้หลักคิดในการวางแผนจัดกิจกรรม ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา เรียนรู้วิธีการวางแผนงานด้วยการประยุกต์ วงจรคุณภาพ PDCA , นักศึกษาได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยการ (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ , นักศึกษาได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ TQF สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น กระบวนการ PDCA และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) = TQF 5 ด้าน คือ 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม /2. ด้านความรู้ /3. ด้านทักษะทางปัญญา /4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ/ 5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการวางแผนงาน และพัฒนาตนเองให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 นักวิชาการศึกษาได้ให้ความรู้ทักษะต่างๆที่จำเป็นแล้ว แต่การที่นักศึกษาจะพัฒนาการวางแผนงาน - พัฒนาตนเองให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต้องใช้ระยะเวลา ในการปรับประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ จึงไม่สามารถชี้วัดได้ว่านักศึกษาจะเกิดการเข้าใจอย่างแท้จริง ในระยะเวลา 9 วันในการจัดโครงการ (11 – 19 พฤษภาคม 2561 )

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการครั้งต่อไป
ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจ และพัฒนาตนเอง เรื่อง “ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21” ในแต่ละด้าน และ พัฒนากระบวนการจัดโครงการ การวางแผนงาน โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA และความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม นักศึกษาได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ เรียนรู้และเข้าใจทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2 เพื่อพัฒนานักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ข้อ 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักศึกษาได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ข้อ 3. ด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 180 คน เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
2. ระดับการพัฒนานักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 01 ผลประเมินสโมสรพาน้องทำความดี 2516
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.51 100
3. ระดับความเข้าใจของนักศึกษาเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมจากการทำกิจกรรมร่วมกัน
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- 01 ผลประเมินสโมสรพาน้องทำความดี 2516
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.5 4.19 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/03/2561  - 30/06/2561 11/05/2561  - 19/05/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ