โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม (61-4.2.2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า โดยตระหนัก และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป โดยส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้วัสดุในโครงการที่คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม และได้สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะได้ดำเนินการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า
2 เพื่อเป็นการตระหนักและการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป โดยส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้วัสดุในโครงการที่คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม คณะได้ตระหนัก และอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป โดยส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้วัสดุในโครงการที่คำนึกถึงสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน คณะได้สร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 40 80 100
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ อนุรักษ์ และตระหนักถึงประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 100
3. ช่องทางในการสื่อสารระหว่างคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า
เชิงปริมาณ ช่อง 1 1 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
22/12/2560  - 30/09/2561 22/12/2560  - 13/07/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ