โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่งานการกีฬาได้รับอนุมัติให้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

3.1 เหรียญเงิน เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 200 เมตร
- นายณรงค์ชัย คงวุฒิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังานทดแทน
- นายบุญเจริญ เกิดมณีโชคิ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลอด
- นายชาญวิทย์ ศรีแสงทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร

3.2 เหรียญเงิน เรือคยัค 2 คน ชาย ระยะ 500 เมตร
- นายณรงค์ชัย คงวุฒิ นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังานทดแทน
- นายบุญเจริญ เกิดมณีโชคิ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลอด
- นายชาญวิทย์ ศรีแสงทอง นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร

3.3 เหรียญเงิน เรือคยัคสลาลม ระยะ 200 เมตร
- นายกวินภพ ประเสริฐ นักศึกษาปริญญาตรี สาชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3.4 เหรียญเงิน เทควันโด รุ่น 54 กิโลกรัม
- นายณัฐวุฒิ เฟืองอุย นักศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน

3.5 เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวท ไม่เกิน 54 กิโลกรัม
- นายเอกชัย ชะนะผล นักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อจัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) ได้จัดส่งนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม) ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" (รอบมหกรรม)
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 227 227 100
2. จำนวนรางวัลที่ได้รับในการเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ รางวัล 3 5 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/12/2560  - 28/02/2561 25/12/2560  - 31/05/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ