โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 20 (61-1.3.2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามรถนำเสนอออกสู่สังคมได้ และให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามรถนำเสนอออกสู่สังคมได้ คณะได้นำเนินการให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามรถนำเสนอออกสู่สังคมได้
2 2. เพื่อให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้แสดงออกผ่านการแสดงละครโดยได้นำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษารู้จักกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักศึกษานำระบบ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.38 100
2. นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคมได้ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.34 100
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 100 100
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงาน เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 4.27 100
รวม      100.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 100.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
29/11/2560  - 30/09/2561 10/02/2561  - 11/02/2561
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ